11 Eylül 2015 Cuma

PROTO-TÜRKLER’DE HARFLERİN DİLİUÇ kelimesinin “bey, han, lider, bayrak” anlamlarına geldiği belirtmiştik… ATEŞ KÜLTÜ’nden doğmuşlardır. Kişi OZ’laşarak, yani şekil değiştirerek (MÂNÂ’dan MADDE'ye geçerek) YERYÜZÜ’ne İner, sonra yine şekil değiştirerek (MADDE’den MÂNÂ’ya geçerek) GÖKYÜZÜ’ne AT’ılarak, TANRI’ya döner… Bu sebeple UÇ TAMĞALARI’nın çoğu AT tamğalarının çeşitlemeleri arasında bulunur. Bu sayfadaki ilk figür hem KANAT AÇMIŞ UÇAN KUŞ, burca dikilmiş BAYRAK sembolüdür. Beşinci figür hem KANAT AÇMIŞ UÇAN KUŞ’tur, hem de cümle içinde OK anlamına gelebilir. Resmin en sonundaki ÜÇ NOKTA ise, hem UÇ tamğasını gösterir, hem de kelimenin nasıl ÜÇ SAYISI’na dönüştüğünü açıklar. 
PROTO-TÜRKLER’DE HARFLERİN DİLİ
Beyaz Avrupalılar bütün üstünlük iddialarına rağmen, kendi dillerine şanlarına (!) uygun bir geçmiş, bir köken bulamamışlardır. Araştırmalar Batılı bilim adamlarını hep ASYA’ya yöneltmiştir.
İddiaya göre, bir grup Beyaz Avvrupalı topraklarından yürüyerek çıkmış, ASYA’ya yayılmış, BAYKAL GÖLÜ’nün güneybatısındaki TAMGALI VADİSİ’ne ve ARİOS Nehri kenarlarına yerleşmiş, bir büyük medeniyet kurmuş, sonra bu medeniyeti HİNDİSTAN’a, İRAN’a, ÇİN’e ve ANADOLU’ya yaymıştır!.. Avrupalılar bu nehir çevresinde yaşadıkları için ÂRÎ-ARYAN adını almışlardır! (Igor N. Khlopin, Les Dossiers d’Archeologie, No. 185, 1993) Bunu ciddi ciddi öne sürdüklerini BEYAZ AVRUPALI’NIN ÜSTÜNLÜK PALAVRALARI sayfamızda da belirtmiştik.
Halbuki BERTHOLD böyle bir yayılmanın ancak AT ile mümkün olabileceğini söyler ki, doğrudur. (Andre Berthold, 1. Türk Tarih Kongresi, sf.33) AT’ın anayurdu ASYA olduğuna göre, AT’I ilk ehlileştirenler ASYA İNSANI olduğuna göre, göç ederek medeniyet götürenler ancak ASYALI insanlar olabilir.
Ama biz gerçeği bir kenara bırakıp Batılılar'ın iddialarını inceliyelim.
Batılı bilim adamları önce bölgedeki varlıklarını kanıtlayabilmek için Hindistan’ın kadim dili SANSKRİTÇE’ye sarılmışlardır… Ama Hintliler’in tarihi en çok M.Ö. 2500’lere uzanır.
Sonra AVRASYA’daki eski KURGAN halkına el atmışlardır.
KURGAN kelimesi, hep Rusça sanılmıştır. Rusça sanılan, halbuki aslında ÖZ-TÜRKÇE olan o kadar çok kelime vardır ki!.. Meselâ KAPGAN… Orta Asya Türkleri’nin dahi Rusça zannettiği bu kelime “hayvan tuzağı” anlamına gelir. Tam karşılığı ise KAPMAK fiilenden türemiş KAPAN’dır!. Yine aynı şekilde “sucuk” Rusça’da KOL-BASA diye geçer. KOL, Orta Asya’da “el” anlamında kullanılır. Yani, “elle basa basa koyun veya sığır bağırsağına doldurulan et” anlamına gelir. Zaten ülkemizde kullanılan PASTIRMA kelimesinin aslı da BASTIRMA’dır. Eskiden TÜRKLER savaşa giderken yanlarına aldıkları etleri eğerle at arasına koyar, eğere oturunca eti bastırarak sıkıştırıp içindeki kanın akmasını sağlar ve böylece kuruturlardı.
KURGAN kelimesine dönersek, aslı OK-URUGUN’dur. “OK URUĞU’nun mezarı” demektir. Kelime sıkışarak KURGUN olmuş, sonra telaffuzu da değişerek KURGAN halini almıştır.
KURGAN’ın HERODOT tarafından kullanılışı HYRCAN (okunuşu IRCAN) şeklindedir… Bu kelime HYRCANIE şekline sokularak bir ülke adı haline getirilmiş ve o ülkede götürülüp HAZAR DENİZİ’nin güneydoğusuna, İRAN topraklarına yerleştirilmiştir. (Igor H. Khlopin, Doss. Archeo. No. 185, 1993)
Halbuki o bölgenin esas adı GURGAN’dır, tam 36 KURGAN bulunmuştur ve ta BİR OY BİL FEDERASYONU zamanından beri TÜRK toprağıdır. O tarihlerde ON OYUL (Kozmik Federasyon) adlı bir TÜRK devletine aitti.
Bir başka değerlendirme de, Avrupalılar’a ARYAN denmesinin sebebi, İRAN’dır. Çünkü HİNT-AVRUPA dillerinin eski İRAN dili ZENT’le bağlantısı vardır…
Sözün kısası, Batılılar’ın kökü kökeni İRAN’da bulunsa bile, ZENT dili HİNT-AVRUPA dillerinin kökü olsa bile, İran (PERS) tarihi en çok M.Ö. 2000’lere iner.
ÇİN deseniz, ÇİN MEDENİYETİ’nin tarihi M.Ö. 2500’e bile ulaşmaz. Her ne kadar C. Hopkins’e göre ÇİN’de yazının başlangıcı olarak M.Ö. 3000 tarihini verirse de, T. de Lacouperie M.Ö. 2300 olduğunu söyler. Son araştırmalar bu tarihi daha da öne çekmiş, ÇİN ŞEKİL-YAZI’sının başlangıcı M.Ö.1700’ler olarak tesbit edilmiştir… Kaldı ki, ÇİN ALFABESİ’nde tam 41 PROTO-TÜRK TAMGASI bulunur! TÜRKLER’in ÇİN’deki varlığı ise, M.Ö. 2600’lere dayanır.
Bu tarz çalışmalar Batılı bilim adamlarının istedikleri sonucu vermeyince, ANADOLU’ya yönelmiş, burada zıraatle uğraşan halkın dilinden hareket edip GREK-LÂTİN bağlantısıyla AVRUPA’ya varmaya çalışmışlar, ama bu da tatmin edici olmamıştır. Çünkü bu çalışmaların hiç birinde PROTO-TÜRKÇE’yi gözönünde tutmamışlar, akıllarına bile getirmemişlerdir.
Halbuki ne dillerin kökeni, ne duvar-mağara yazıtları, ne de eski medeniyetler PROTO-TÜRKLER ve PROTO-TÜRKÇE ile bağlantısı kurulmadan anlaşılamaz. Dünya Medeniyet tarihi; TÜRKLER ve onların AT sevgisi kabul edilmeden, onların göçleri incelenmeden yazılamaz!
Ne yazık ki Batılı bilim adamları, büyük bir inatla eski yazıtları incelerken hep LATİNCE, GREKÇE, SANSKRİTÇE ve ÇİNCE’ye önem verirler. Başka bir dile, hele TÜRKÇE’ye hiç eğilmezler.
Bugün kullandığımız, Lâtin alfabesinden adapte edilmiş alfabemizdeki harfler, hiç bir anlam taşımaz. A, B(E), C(E), D(E), E … diye okunur gider. Bunlar Lâtin alfabesinde de bir mânâ ifade etmez, Lâtin alfabesinin atası Grek alfabesinde de etmez!..
Halbuki PROTO-TÜRKÇE’de A bir harf değil TAMGA’dır. AT = (TANRI’ya erişmek için) atılan – fırlatılan, ve AD = bilinen, tanınmış anlamlarına gelir. B harfi UB = en yüce, kozmik değerler demektir. E = UÇ diye okunur, lider demektir.
Bir ORTA ASYA dili olan PROTO-TÜRKÇE’de her TAMGA bir HECE’dir, ve bir KAVRAM ifade eder, aynı zamanda bir HARF’tir. Aslında bütün kadim dillerde böyle olduğu düşünmek yanlış olmaz. Eski MISIR dilinde bunu görüyoruz. Bu HECE–KAVRAM. mantığı varlığını ÇİNCE, JAPONCA, KORECE gibi dillerle günümüze kadar sürdürmüştür. Ancak TÜRKLER’de ve topluluklarda, özellikle ÇİVİ YAZISI’ndan sonra (M.Ö.3300) harflerin bu özelliği kaybolmuştur.
Yukardaki yazı bir aynanın arkasındaki ETRÜSK RESMİ'nin üzerinde bulunmaktadır. ALFABE olarak bakarsak ortaya :
LAZAFECU MENDZ
kelimeleri çıkar. Bu garip kelimelerin ne GREKÇE, ne de ETRÜSK ülkesinde daha sonra hÂkim olan ROMALILAR’ın kullandıkları LÂTİNCE bir anlamı yoktur!.
Ancaaak……. Yazının ETRÜSKÇE’nin atası PROTO-TÜRKÇE’de bir karşılığı vardır!.. Yazı
ULUTUZ AT AB UÇUY, ALTUÇUN ODUZ
TAMGA-HARF-KAVRAMLAR’ından oluşmuştur…. İki tamlama meydana getirir… Ve ŞEHİTLER MELEĞİ ile KRALIĞIN ZAFER TANRIÇASI demektir!.. Bu iki ifade RESİM’deki iki figürle tamı tamına bağdaşmakta, tabir caizse “cuk” oturmaktadır!
Resmin üzerindeki TAMGALAR ve KELİME karşılıkları SAĞDAN SOLA yazılan PROTO-TÜRKÇE’ye uygun, orijinal haliyle görülmektedir…Batılılar'ın bir hatası da buldukları hemen her yazıyı SOLDAN SAĞA okuma çabalarıdır!. Tabii bu gibi durumlarda hiç bir sonuç elde edememektedirler.
Bu resim, üzerindeki yazı ve çözümlemesi, sadece ETRÜSKÇE ve TÜRKÇE ilişkisini göstermekle kalmaz!.. Bizim sadece ORHUN KİTABELERİ’nden bildiğimiz TÜRK ALFABESİ’nin çok daha eski olduğunu da ispatlar!…
Ayrıca TÜRKLER’in ve PROTO-TÜRKÇE’nin ta ORTA ASYA’dan AVRUPA’nın içlerine kadar yayıldığının da delilidir!
——————
KÂZIM MİRŞAN’ın okuyup deşifre ettiği 423 yazıttan bazıları:
– Preslav Yazıtı (Bulgaristan)
– Vinça-Tartaria (Sırbistan, Romanya) (8 yazıt)
– Glozel (Fransa) (19 yazıt… Proto-Türkçe Oduk-El diye bilinen bu bölgede bulunan yazıtların sayısı 3.000 kadardır.)
– Mauthen (Avusturya Alpleri) (7 yazıt)
– Bask (Fransa, İspanya) (2 yazıt)
– Retüs (İsviçre Alpleri) (4 yazıt)
– Limni (Ege denizi) (1 yazıt)
– Val Comanica (İtalyan Alpleri) (9 yazıt)
– İskit yazıtları (Karadeniz’in kuzeyi) (3 yazıt)
– Etrüsk yazıtları (İtalya) (50 yazıt)
– Pelask yazıtları (Yunanistan) (3 yazıt)
Ve Fransa ve İspanya’daki çözümlenmiş olan MAĞARA RESİM VE YAZITLARI
– Lascaux (2 yazıt)
– Fontarnaud a Lugasson (1 yazıt)
– Niaux (2 yazıt)
– Rochbertier (1 yazıt)
– Mas d’Azil (4 yazıt)
– Gourden (1 yazıt)
– Marsoulas (1 yazıt)
– Passiega (1 yazıt)
– Altamira (1 yazıt)
Yazitların Bulunduklari Yerler:

Orkun Yazıtları
1. Bilge Kagan
Orkun Irmağının eski mecrası ve Koşo Çaydam bölgesindedir.

2. Kül Tigin
Orkun Irmağının eski mecrası ve Koşo Çaydam bölgesisindedir.

3. Uygur Yazıtı
Kara Balgasun’dadır.

4. Tonyukuk Yazıtı
Tola Irmağının yukarı kesimindedir.

5. Ongin Yazıtı
Ongin Irmağının bir kolu olan Taramel’in kenarı, Manitu Dağı civarı.

6. Ihe Hüşötü Yazıtı
Orta Moğolistan’da İhe Hüşötü’dedir.

7. Suci Yazıtı
Kuzey Moğolistan, Ar-Ashatu Dağı, Dolon Huduk civarındadır.

8. Şine Usu Yazıtı
Moğolistan Mogoitu Irmağı, Şine-Usu Gölü ve Örgötu Dağı havalisi

1. Turfan’da Bulunan Gök Türk Harfleriyle Yazılı Metinler
İdi-Kut şehrinin 15km doğusunda bulunan Toyok Vadisindedir.

2. Stein Tarafından bulunan Göktürk Harfli Elyazmaları

2.1. El Yazma I
Doğu Türkistan’ın Kansu iline bağlı Tang-ho’nun batısına düşen
Bin Buda (Tun-huang) Mabetlerinde bulunmuştur.

2.2. El Yazma II
Tun-huang civarındaki mabetleri

2.3. El Yazma III: Irk Bitig
Tun-huang civarı

2.4. El Yazma IV
Tun-huang

3. Ihi-Hanın-Nor Yazıtı
Hanın-gol sahasında Ihi-Hanın-Nor Gölünün batısındadır.

4. Hoytu-Tamır Yazıtları
Hoytu-Tamır mevkiindedir.

5. Ihe-Ashete Yazıtı
Koşo Çaydam havalisindedir.

6. Talas Yazıtları
Eski Talas, bugünkü Evliiya Ata şehrindedir.

7. İki gümüş maşrabadaki yazılar
Sibirya’daki mezarlarda bulunmuştur.

8. Gök Türk yazılı iki Kuman yüzüğü
Macaristan’da Kecskemét ili havalisinde Ladanybene ve
Kunkerekegyhaz sınırlarında bulunmuştur. (XIII. Yy.a ait)

9. İki Ağırşak Yazıtı
Baykal Gölü, Olohon Adası güneybatı tarafındadır.

10. Koy-Sarı Yazıtı
Issık-köl kenarında Karakol kasabasından 30km.lik uzaklıkta

11. Ulan-Bator (Urga) kiremit yazıtı
Ulan-Bator şehrinden 50km uzaklıkta bir maden ocağı civarı

12. Gürbelçin Kaya Yazıtı
Moğolistan, Hugunu-han Dağındadır.

13. Gök Türk Yazısı ile yazılmış birkaç Türk Parası
Minusinsk havalisinde bulunmuştur.

14. İki tane aynanın üzerindeki yazılar
1. ciltte adı geçen Strahlenberg’in eserinde bahsedilmiştir.

15. Gök Türk Harfleri ile yazılı bir kaç metin
İdi-Kut şehrinin 15km doğusunda bulunan Toyok Vadisi,
Buda Mabedinde bulunmuştur.

16. Nagy-Szent-Miklos Definesi ve Yazıtları
Torontal ili Maros Irmağı civarında olan Aranyka deresi yanında
Nagy-Szent-Miklos adındaki yerde bulunmuştur.

1. Yenisey Yazıtları
Yenisey havalisi

1. Tes Yazıtı
Tes Irmağı kenarındadır.

2. Uybat I
Aiansk istihkamının güneybatısı, Yenisey’in sol tarafındadır.

3. Uybat II
Uybat’ın sol tarafında bulunmuştur.

4. Uybat III
Abakansk’a dökülen Uybat Irmağı havalisinde Suburgan mezarlığı,
Uybat Irmağının sol sahilinde bulunmuştur.

5. Uybat IV
Yenisey’in sol tarafında Tuba’nın Yenisey’e döküldüğü mevkidedir.

6. Uybat V
Kamışta Deresinin sağ tarafında bulunmuştur.

7. Uyug-Tarlık Yazıtı
Uyug Irmağı havalisindedir.

8. Uyug-Arhan Yazıtı
Uyug Irmağının sol sahilindedir.

9. Uyug-Turan Yazıtı
Uyug Irmağına akan ırmaklardan biri olan Turan Irmağının
sağ tarafında, Uyug Bozkırındadır.

10. Ulu-kem Ottok Taş Yazıtı
Bozkırda Ottok taş adındaki dağın civarındadır.

11. Ulu-kem kulikem Yazıtı
Ulı-kem’in kuzey tarafında bulunan bir mezar taşıdır.

12. Ulug-kem Yazıtı
Kızıl-Çıra ve Koje-hobza mıntıkasındadır. Bayın-köl Irmağından 15km
yukarıda Ulug-kem ırmağının sağ kıyısındadır.

13. Barlık Yazıtları
Barlık Irmağı havalisindedir.

14. Begre Yazıtı
Begre havalisindedir.

15. Kemçik, Cirgak Yazıtı
Kemçik Irmağının Cirgak mevkiindedir.

16. Kemçik, Kaya Başı Yazıtı
Kemçik Irmağının sağında bulunan kendisine dökülen ırmaklardan birisinin
ağzında Kaya başı denilen yerdedir.

17. Minusinsk Müzesindeki Yazıt

18. Altun-köl Yazıtları
Abakan’ın sağ tarafında dağın arasında Yudinaya ve Monok köylerinin
civarında Altun-köl denilen küçük bir gölün yakınlarındadır.

19. Çakul Yazıtları
Ulu-kem Irmağına dökülen ırmaklardan birisi olan Çakul’un civarında
bulunmuştur. (Bugün Minusinsk Müzesindedir.)

20. Açura Yazıtları
Abakan’ın sol sahilinde Koybal bozkırında, Açura köyü civarında
bulunmuştur. (Bugün Minusinsk Müzesindedir.)

21. Oya Yazıtı
Yenisey Irmağının sol tarafında Oya Irmağından 25 verst kadar uzaklıkta
bir mezar tepesinde bulunmuştur.

22. Oznaçennaya Yazıtı
Yenisey’in batı sahilinde Oznaçennaya köyü civarındadır.

23. Tuba Yazıtı
Tes köyü civarında Nijna köyü yolu üzerindedir.

24. Taşeba Yazıtı

25. Elegeş Yazıtı
Elegeş ırmağının sol kıyısındadır.

26. Ak-yüs Yazıtı
Ak-yüs’ün sağ sahilinde Toksan adlı bir Tatar köyünden devam ederek
ırmağın üst tarafında, yüksek bir yerdeki mağaranın tetkiki sırasında bulunmuştur.

27. Kara-yüs Yazıtı
Sulek köyünün yakınında bir kayanın üzerinde bir çok resimlerin arasına
dağılmış halde bulunmuştur.

28. Ulu-kem Karasu Yazıtı
Elegeş’in Ulu-kem’e döküldüğü yerin sağ tarafında Karasu Irmağının içinden
aktığı bir vadide bulunmaktadır.

Göktürk Yazılı Bir Kaç Yazıt

1. Kulansay Yazıtı
Kırgız silsilesinde Dmitrieff şehrinin kuzey tarafında Kulansay’dadır.

2. Turfan’da duvar üzerinde bulunan yazıtlar
Doğu Türkistan, Turfan

Talas Vadisinde bulunan bir ağaç parçası üzerindeki yazıt
Kırgızistan’da Talas Vadisinde, Açıktaş mevkiinde, jeolojik araştırma
amaçlı açılan bir sondaj kuyusundan çıkarılmıştır.
Türkcə Orxun Yazıtlar

http://s1.picofile.com/file/7260950535/altay_orxun.jpg
در بين تركان استفاده از چندين خط رايج بوده است به عنوان مثال خط ميخي كه توسط اقوام پروتورك مثل تركان سومري و.. مورد استفاده قرار گرفته است كه بعد ها توسط ديگر اقوام نيز مورد استفاده قرار گرفته اند.
ولي الفباي اورخون در طول تاريخ فقط توسط تركان مورد استفاده قرار گرفته است مثل اقوام ترك اتروسك در ايتاليا باستان


الفباي اورخون (گؤك تورك):
http://s2.picofile.com/file/7260952254/gokturk.jpg


تصوير برخي از كتيبه هاي تركي با الفباي اورخون:

 
كتيبه تركي 30000 ساله اولوكم ulukem نوشته شده با الفباي تركي اورخون:
http://s1.picofile.com/file/7260958816/ulukem.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260959244/ulukem30000illik.jpgكتيبه هاي تركي 3000 ساله اهر ايران با الفباي اورخون : Iranin eherinde bulunmuş 3000 yillik yazit orhun elefbasile
http://s2.picofile.com/file/7260949244/ahar_meshkin_orkhun_yazit.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260949458/ahar_orkhun_katibe.jpg


كتيبه هاي تركي دره اورخون(كتيبه هاي گؤك تورك):
http://s1.picofile.com/file/7260948602/450px_Gok_turk_Epigraph_Cop.jpg http://s1.picofile.com/file/7260955478/orhun_yazitlari.jpg http://s1.picofile.com/file/7260957739/Tongquq.jpg
http://s1.picofile.com/file/7260956127/orkhun.jpg

http://s2.picofile.com/file/7260953866/kul_tigin.jpg


كتيبه هاي تركي آلتاي واقع در كوه هاي آلتاي:

http://s1.picofile.com/file/7260949779/altai.jpg http://s2.picofile.com/file/7260950321/altay.jpg


كتيبه هاي تركي يئني سئي:

http://s2.picofile.com/file/7260960107/yeni_sey.jpg
http://s1.picofile.com/file/7260959779/yenise2.jpg

براي اطلاع بيشتر از كتيبه هاي تركي يئني سئي به لينك زير برويد:
http://iranturks.arzublog.com/post-32890.html

كتيبه هاي تركي ايسسيك گؤل (ايسسي گؤل):

http://s1.picofile.com/file/7260953224/issyk_gol.jpg
http://s1.picofile.com/file/7260952468/issyi_gol.jpg


كتيبه هاي تركي تالاس (تاراز):

http://s1.picofile.com/file/7260950749/atlag_taraz.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260957418/talas_dash_yaziti.jpgليست كامل كتيبه هاي تركي يافت شده با الفباي اورخون:
Orkun Yazıtları
1. Bilge Kagan
Orkun Irmağının eski mecrası ve Koşo Çaydam bölgesindedir.

2. Kül Tigin
Orkun Irmağının eski mecrası ve Koşo Çaydam bölgesisindedir.

3. Uygur Yazıtı
Kara Balgasun’dadır.

4. Tonyukuk Yazıtı
Tola Irmağının yukarı kesimindedir.

5. Ongin Yazıtı
Ongin Irmağının bir kolu olan Taramel’in kenarı, Manitu Dağı civarı.

6. Ihe Hüşötü Yazıtı
Orta Moğolistan’da İhe Hüşötü’dedir.

7. Suci Yazıtı
Kuzey Moğolistan, Ar-Ashatu Dağı, Dolon Huduk civarındadır.

8. Şine Usu Yazıtı
Moğolistan Mogoitu Irmağı, Şine-Usu Gölü ve Örgötu
Dağı havalisi
1. Turfan’da Bulunan Gök Türk Harfleriyle Yazılı Metinler
İdi-Kut şehrinin 15km doğusunda bulunan Toyok Vadisindedir.

2. Stein Tarafından bulunan Göktürk Harfli Elyazmaları

2.1. El Yazma I
Doğu Türkistan’ın Kansu iline bağlı Tang-ho’nun batısına düşen
Bin Buda (Tun-huang) Mabetlerinde bulunmuştur.

2.2. El Yazma II
Tun-huang civarındaki mabetleri

2.3. El Yazma III: Irk Bitig
Tun-huang civarı

2.4. El Yazma IV
Tun-huang

3. Ihi-Hanın-Nor Yazıtı
Hanın-gol sahasında Ihi-Hanın-Nor Gölünün batısındadır.

4. Hoytu-Tamır Yazıtları
Hoytu-Tamır mevkiindedir.

5. Ihe-Ashete Yazıtı
Koşo Çaydam havalisindedir.


6. Talas Yazıtları
Eski Talas, bugünkü Evliiya Ata şehrindedir.

7. İki gümüş maşrabadaki yazılar
Sibirya’daki mezarlarda bulunmuştur.

8. Gök Türk yazılı iki Kuman yüzüğü
Macaristan’da Kecskemét ili havalisinde Ladanybene ve
Kunkerekegyhaz sınırlarında bulunmuştur. (XIII. Yy.a ait)

9. İki Ağırşak Yazıtı
Baykal Gölü, Olohon Adası güneybatı tarafındadır.

10. Koy-Sarı Yazıtı
Issık-köl kenarında Karakol kasabasından 30km.lik uzaklıkta

11. Ulan-Bator (Urga) kiremit yazıtı
Ulan-Bator şehrinden 50km uzaklıkta bir maden ocağı civarı

12. Gürbelçin Kaya Yazıtı
Moğolistan, Hugunu-han Dağındadır.

13. Gök Türk Yazısı ile yazılmış birkaç Türk Parası
Minusinsk havalisinde bulunmuştur.

14. İki tane aynanın üzerindeki yazılar
1. ciltte adı geçen Strahlenberg’in eserinde bahsedilmiştir.

15. Gök Türk Harfleri ile yazılı bir kaç metin
İdi-Kut şehrinin 15km doğusunda bulunan Toyok Vadisi,
Buda Mabedinde bulunmuştur.

16. Nagy-Szent-Miklos Definesi ve Yazıtları
Torontal ili Maros Irmağı civarında olan Aranyka deresi yanında
Nagy-Szent-Miklos adındaki yerde bulunmuştur.

1. Yenisey Yazıtları
Yenisey havalisi

1. Tes Yazıtı
Tes Irmağı kenarındadır.

2. Uybat I
Aiansk istihkamının güneybatısı, Yenisey’in sol tarafındadır.

3. Uybat II
Uybat’ın sol tarafında bulunmuştur.

4. Uybat III
Abakansk’a dökülen Uybat Irmağı havalisinde Suburgan mezarlığı,
Uybat Irmağının sol sahilinde bulunmuştur.

5. Uybat IV
Yenisey’in sol tarafında Tuba’nın Yenisey’e döküldüğü mevkidedir.

6. Uybat V
Kamışta Deresinin sağ tarafında bulunmuştur.

7. Uyug-Tarlık Yazıtı
Uyug Irmağı havalisindedir.

8. Uyug-Arhan Yazıtı
Uyug Irmağının sol sahilindedir.

9. Uyug-Turan Yazıtı
Uyug Irmağına akan ırmaklardan biri olan Turan Irmağının
sağ tarafında, Uyug Bozkırındadır.

10. Ulu-kem Ottok Taş Yazıtı
Bozkırda Ottok taş adındaki dağın civarındadır.

11. Ulu-kem kulikem Yazıtı
Ulı-kem’in kuzey tarafında bulunan bir mezar taşıdır.

12. Ulug-kem Yazıtı
Kızıl-Çıra ve Koje-hobza mıntıkasındadır. Bayın-köl Irmağından 15km
yukarıda Ulug-kem ırmağının sağ kıyısındadır.

13. Barlık Yazıtları
Barlık Irmağı havalisindedir.

14. Begre Yazıtı
Begre havalisindedir.

15. Kemçik, Cirgak Yazıtı
Kemçik Irmağının Cirgak mevkiindedir.

16. Kemçik, Kaya Başı Yazıtı
Kemçik Irmağının sağında bulunan kendisine dökülen ırmaklardan birisinin
ağzında Kaya başı denilen yerdedir.

17. Minusinsk Müzesindeki Yazıt


18. Altun-köl Yazıtları
Abakan’ın sağ tarafında dağın arasında Yudinaya ve Monok köylerinin
civarında Altun-köl denilen küçük bir gölün yakınlarındadır.

19. Çakul Yazıtları
Ulu-kem Irmağına dökülen ırmaklardan birisi olan Çakul’un civarında
bulunmuştur. (Bugün Minusinsk Müzesindedir.)

20. Açura Yazıtları
Abakan’ın sol sahilinde Koybal bozkırında, Açura köyü civarında
bulunmuştur. (Bugün Minusinsk Müzesindedir.)

21. Oya Yazıtı
Yenisey Irmağının sol tarafında Oya Irmağından 25 verst kadar uzaklıkta
bir mezar tepesinde bulunmuştur.

22. Oznaçennaya Yazıtı
Yenisey’in batı sahilinde Oznaçennaya köyü civarındadır.

23. Tuba Yazıtı
Tes köyü civarında Nijna köyü yolu üzerindedir.

24. Taşeba Yazıtı

25. Elegeş Yazıtı
Elegeş ırmağının sol kıyısındadır.

26. Ak-yüs Yazıtı
Ak-yüs’ün sağ sahilinde Toksan adlı bir Tatar köyünden devam ederek
ırmağın üst tarafında, yüksek bir yerdeki mağaranın tetkiki sırasında bulunmuştur.

27. Kara-yüs Yazıtı
Sulek köyünün yakınında bir kayanın üzerinde bir çok resimlerin arasına
dağılmış halde bulunmuştur.

28. Ulu-kem Karasu Yazıtı
Elegeş’in Ulu-kem’e döküldüğü yerin sağ tarafında Karasu Irmağının içinden
aktığı bir vadide bulunmaktadır.

Göktürk Yazılı Bir Kaç Yazıt

1. Kulansay Yazıtı
Kırgız silsilesinde Dmitrieff şehrinin kuzey tarafında Kulansay’dadır.

2. Turfan’da duvar üzerinde bulunan yazıtlar
Doğu Türkistan, Turfan
Talas Vadisinde bulunan bir ağaç parçası üzerindeki yazıt
Kırgızistan’da Talas Vadisinde, Açıktaş mevkiinde, jeolojik araştırma
amaçlı açılan bir sondaj kuyusundan çıkarılmıştır.

Bazı Türk Yazıtları

Orta Asyadaki yüzlerce eser, Sekel Türk yazıtları, Ulukem İşim yazıtı...
Sekel Türk Eserleri
Sekeller, Osmanlı tarihlerinde Erdel adıyla anılan Transilvanya’da yaşamıştır.
Nikolsburg Alfabesi
İstanbul Yazıtı
* Telegdi’nin rudimentası
Székelyderzs Yazıtı
Marsigli’nin kaydı
Csikszent Mihàly Yazıtı
Bögöz Yazıtı
Enlaka Yazıtı
Szamosközy İstvan’ın kaydı
* Kajoni’nin kayıtla
چند كتيبه ي تركي ديگر با نام و مشخصات:

http://s2.picofile.com/file/7260950963/barik2.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260951284/barik_yazi.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260951719/bombogor.jpg
http://s1.picofile.com/file/7260960321/yerbek_2.jpg


http://s2.picofile.com/file/7260954943/%C3%B6n_t%C3%BCrkler_191680.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260956555/orkhun_chinda.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260956983/ozbekistanda.jpg
http://s1.picofile.com/file/7260960642/yilan.jpg


http://s2.picofile.com/file/7260954943/%C3%B6n_t%C3%BCrkler_191680.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260956555/orkhun_chinda.jpg
http://s2.picofile.com/file/7260956983/ozbekistanda.jpg
http://s1.picofile.com/file/7260960642/yilan.jpg


+0 به یه ن
یاییلیب : شنبه 21 اردیبهشت 1392 | یازار : ali | بؤلوم : | 0 باخیش لار
ÖnTürklərin Yazıtları

اؤن تورك لرين يازيت لاري

(كتيبه هاي پروتو تورك در سراسر اروپا)

http://s3.picofile.com/file/7727770856/EtruscanLanguage2.jpg

اجداد توركان (پروتو تورك ها) اولين تمدن هايي بشري را در سراسر دنيا ساخته اند و تمدن هاي ديگر از تكامل اين تمدن ها شكل گرفته اند.اين مسئله از كتيبه هايي كه با نماد ها و طمغاهاي توركان نوشته شده است و در سراسر قاره ها پراكنده شده است بر مي آيد.


در پايين ليستي از تعدادي از كتيبه هاي توركي(پروتو تورك) اروپا آمده است.

http://s3.picofile.com/file/7727772682/turuk2_06_23_46_.jpg

-- Preslav Yazıtı (Bulgaristan)
كتيبه توركي  پرسلاو در بلغارستان
-- Vinça-Tartaria (Sırbistan, Romanya) (8 yazıt)
8 كتيبه توركي  وينچا تارتاريا سيبري و روماني
-- Glozel (Fransa) (19 yazıt� Proto-Türkçe Oduk-El diye bilinen bu bölgede
bulunan yazıtların sayısı 3.000 kadardır.)
19 كتيبه توركي  گلوزل فرانسه
-- Bask (Fransa, İspanya) (2 yazıt)
2 كتيبه توركي  باسك فرانسه و اسپانيا
-- Retüs (İsviçre Alpleri) (4 yazıt)
4 كتيبه توركي رئتوس آلپ ار هاي ايشويچره
-- Limni (Ege denizi) (1 yazıt)
كتيبه توركي ليمني درياي اگه
-- Val Comanica (İtalyan Alpleri) (9 yazıt)
9 كتيبه وال كومانيكا آلپ ار هاي ايتاليايي
-- İskit yazıtları (Karadeniz�in kuzeyi) (3 yazıt)
3 كتيبه توركي اسكيت شمال درياي كارا(سياه)

http://s2.picofile.com/file/7727771391/Etruske_napisy_Lemnos_300x387.gif

-- Etrüsk yazıtları (İtalya) (50 yazıt)
50 كتيبه توركي اتروسك هاي ايتاليا
-- Pelask yazıtları (Yunanistan) (3 yazıt)
3 كتيبه توركي پئلاسك يونان

Ve Fransa ve İspanya�daki çözümlenmiş olan MAĞARA RESİM VE YAZITLARI
كتيبه هاي توركي در ديواره غارهاي فرانسه و اسپانيا

-- Lascaux (2 yazıt)
-- Fontarnaud a Lugasson (1 yazıt)
-- Niaux (2 yazıt)
-- Rochbertier (1 yazıt)
-- Mas d�Azil (4 yazıt)
-- Gourden (1 yazıt)
-- Marsoulas (1 yazıt)
-- Passiega (1 yazıt)
-- Altamira (1 yazıt)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder