9 Ekim 2017 Pazartesi

KİTÜB 'ÜL-CİLVE ( Tanrısal Açıklama Kitabı) Tawusê Melek
Melek   Ta'us,   bütün   yaratıklardan   önce   var   oldu. Seçilmiş   halkını   uyarmak   ve   yanlışlardan   uzak   tutmak üzere,    yardımcılarını    bu    dünyaya gönderdi; kullarını önce sözlü olarak uyardı, ikinci olarak bu kitapla ki ya­ bancıların okuması ya da bakması yasak kılındı.
(Birinci Bölüm)Ben   ki   vardım;   varım,   sonsuza   dek   var   olacağım; tüm   yaratılmışlara   hükmüm   geçer,   tüm   olaylar   ve   be­ nim erkim altındaki varlıklarla ilgili her şey,, benim buyruğumla   olur.   Kim   bana   inanır   da   gereksindiğinde beni çağırırsa, ben hemen onun yanındayım, benim var olmadığım   hiçbir   yer   düşünülemez.   Beni   benimseme­ yen kimselerin, kendi isteklerine uygun olmadığı için

kötülük   diye   nitelendirdikleri   tüm   olaylar,   benim   iste­ ğimle   olur.   Her   çağın   bir   Yönetici   Vekili   vardır,   onu ben   seçerim.   Her   kuşakla   birlikte,   bu   Dünya'nın   Baş- kan'ı   da   değişir;   Başkanlar   sırayla   gelirler,   kendi   dö­ nemleriyle   ilgili   görevlerini   yerine   getirirler.   Yaratılış­ tan    kazanılan    özelliklerin    değerleriyle orantılı    olarak, suçları  bağışlarım.  Kim  ki  bana  karşı  çıkar,  sıkıntılarla acılar   ondan   eksik   edilmeyecektir.   Başka   hiçbir   Tanrı, benim   işlerime   ve   yaptıklarıma   karışamaz:   Ben   neye karar verirsem, o olur.

Yabancıların ellerinde bulunan kutsal kitaplar, peygamberler    ve    havariler    tarafından    yazılmış    olsalar bile,   artık   geçersizdirler,   isyancı   bir   nitelik   kazanmış­ lardır,    bozulmuşlardır;    bunlar    birbirlerini    yalanlamakta ve   geçersiz   kılmaktadırlar.   Doğru   olanla   yanlış   olan arasındaki   ayrım,   yaşanılan   çağın   koşullarına   göre   ya­ pılacaktır.   Bana   inananlara   verdiğim   sözleri   yerine   ge­ tireceğim;   belirli   dönemler   için   yetkilerimi   devrettiğim akıllı   ve   sevgili   Vekillerimin   yargılarına   göre,   kulla­ rımla  aramdaki  sözleşmeye  uyacağım  ya  da  uymayaca­ ğım.   Olayların   gelişimini   dikkate   alırım;   içinde   bulu­ nulan  zamanda  yararlı  olan  neyse,  onu  uygularım.  Be­ nim   eğitmenliğimi   kabul   edenleri   yönlendirir,   eğitirim; onlar,  bana  uymakla,  ruhun  duyacağı  sevinç  ve  zevkle­ rin en büyüğüne kavuşurlar.

(İkinci Bölüm)
Çok   iyi   bildiğim   tüm   yöntemlerle,   ademoğullarını ödüllendirir   ve   cezalandırırım.   Yeryüzünde,   üstünde   ve altında   ne   varsa,   benim   denetimimdedir.   Öbür   ırklara yardım    etmeyi    üstlenmem,    onlara    iyilik    yapmaktan uzak   da   durmam,   hele   benim   seçilmiş   topluluğumdan ve   bana   uysallıkla   hizmet   edenlerden   bunu   hiç   esirge­ mem.  Sınadığım  insanlara  etkin  bir  denetim  yetkisi  ve­ ririm;  bu  insanlar,  benim  irademe  uygun  olarak,  belirli durumlarda,    bana    inanıp    öğütlerimi    tutanlara    yardım ederler.   Alan   da   benim,   veren   de;   zengin   eden,   fakir eden   de;   mutlu   kılan,   mutsuz   kılan   da;   bütün   bunlar, çevre   koşullarına   ve   zamana   uygun   biçimde   gerçekle­ şir;  benim  işlerime  karışmak  ve  herhangi  bir  insanı  de­ netimimden   çıkarmak   hakkına   ve   yetkisine   sahip   hiçbir güç    yoktur.    Bana    engel    olmaya    çalışanların    üzerine acılarla   hastalıklar   yağdırırım.   Kim   benim   buyrukları­ ma  uyarsa,  öbür  insanlar  gibi  ölmez.  Bu  düşük  dünya­ da  hiç  kimsenin,  kendisi  için  belirlediğim  süreden  fazla kalmasına   dayanamam;   ama   istersem,   onu   bu   dünyaya iki  kez,  üç  kez  ya  da  da  daha  fazla  geri  gönderirim,  ru­ hunu  başka  bir  bedenin  içine  sokarak;  bu,  evrensel  bir yasadır.(Üçüncü Bölüm)
Ben,    kitap    göndermeksizin    yönlendiririm,    dostla­ rıma    ve    benim    öğrettiklerimi    benimseyenlere,    doğru yolu,    gizli    araçlarla    gösteririm;    uyulmasını    istediğim kurallar,   bunaltıcı   değildir,   zamana   ve   koşullara   göre saptanmıştır.   Yasalarıma   karşı   çıkanları   öbür   dünyalar­ da cezalandırırım. Ademoğulları, yapılması istenen şeyleri  bilmezler,  bu  yüzden  sık  sık  yanlışlığa  düşerler. Yeryüzündeki   ve   gökteki   hayvanlar,   denizdeki   balıklar, hepsi   benim   yönetim   ve   denetimim   altındadırlar.   Dün­ yanın  bağrındaki  gizli  hazineler  ve  başka  şeyler,  benim bilgimin   içindedir.   Onların   tek   tek   bulunup   alınmasına olanak    sağlarım.    Bunlara    sahip    olacak    kimselere    ve benden   zamanında   dilekte   bulunanlara   gizli   işaretleri­ mi,    mucizelerimi    gösteririm.    Bana    ve    izleyicilerime karşı    yabancıların    göstereceği    düşmanlık    ve    direnme, ancak   kendilerine   zarar   verir;   çünkü   bilmezler   ki   güç ve zenginlik benim     ellerimdedir ve     bunları ben, âdemoğullarından  hak     edenlere veririm. Dünyaların yönetimi,   çağların   arka   arkaya   geçip   gidişi,   vekilleri­ min   her   çağda   değişmesi,   sonsuza   dek   benim   yetkim- dedir.  Her  kim,  oraya  dürüstçe  yürümezse,  ben,  kendim belirleyeceğim    bir    zamanda    onu    cezalandıracağım    ve başladığı yere geri göndereceğim.

(Dördüncü Bölüm)
Mevsimler  dört  tanedir,  unsurlar  da  (*)  dört  tane­ dir;   bunları   ben,   yaratıklarımın,   gereksinmelerini   gider­ meleri    için    bağışladım.    Yabancıların    kutsal    kitapları, ancak   benim   yasalarıma   uygun   oldukları,   karşı   çıkma­ dıkları  ölçüde  tarafımdan  kabul  görürler;  yine  de  bun­ lar,   çoğunlukla   saptırılmışlardır.   Üç   tanesi   bana   karşı­ dır   ve   ben,   üç   addan   nefret   ederim.   Benim   gizlerimi açığa   vurmayanlar   için,   ödüllendirme   konusundaki   sö­ zümü  tutacağım.  Benim  uğruma  acı  çekmeye  katlanan­ ları,   kuşku   duyulmasın   ki,   dünyalardan   birinde   ödül­ lendireceğim. Benim     yolumdan gidenler, kendilerine düşman   olanlara   ve   yabancılara   karşı,   cemaat   halinde yaşasınlar.  Ey  siz,  benim  yasalarıma  uyanlar,  benim  ta­ rafımdan iletilmeyen düşünceleri kafanıza sokmayın. Yabancıların  yaptığı  gibi  sakın,  adımı  ya  da  bana  ya­ kıştırılan  adları  ağzınıza  almayın,  yoksa  günaha  girersi­ niz; çünkü bu konular, sizin kavrayışınızın üzerindedir.

(Beşinci Bölüm)
Beni   simgeleyen   şeylere   ve   resimlerime   saygıları­ nızı   sunun;   çünkü   onlar   size,   benim   yasalarıma   aykırı olan davranışlarınızı anımsatacaktır. Yardımcılarımın buyruklarına  uyun,  sözlerine  kulak  verin  ki  benden  al­ dıkları öte dünya bilgisini size iletsinler.
.

El-Hallac dedi ki: «Azazil Lucifer , İblis , Satan , Erlik , Hades , Set , Prometeus .. Tavus melek (Cennetten kovulmadan önceki İblis) hakkında, onun işleri hakkında çeşitli ku­ramlar vardır. Kimisi onun, cennette bir görevle ve yer­ yüzünde bir görevle yükümlü kılındığını söyler. Cen­ nette meleklere öğüt vererek onlara iyi şeyler öğretir, yeryüzünde ise insanlara ve cinlere öğüt vererek onlara kötülükleri gösterir. 


1 yorum: