27 Eylül 2017 Çarşamba

Şeytana karşı korunmanın yollarıDUA ETMEK

CİN KAVRAMI
Cenne fiilinden türemiş olan cin kelimesi sözlük anlamı itibariyle, örtmek, ka- patmak anlamına geldiği, farklı fiil kalıplarında,  kefenlemek,  gecenin kararması,  aklın yok olması,  uzayıp  kalınlaşmak,  gizlenmek,saklanmak, yılan,  cin, kalp,  ruh, gizli iş, bostan, cennet gibi manaları içine almaktadır.(İsfehani,203-204;Zebidi,C18,180)
Kuran’da örtmek (Enam, 76), yılan (Neml, 10), cin (Enam, 100), delilik (Araf, 184; Hicr, 6), bostan, bahçe (Bakara, 265; Sebe, 15), Cennet (Muhammed,  15), kalkan (Mücadele, 16),çocuk (Necm, 32)gibi anlamlara gelen cin kavramı(Bayraklı,2002c,406-407) görünmeyen bir varlığa ad olarak çeşitli özelliklere sahiptir. Bunları ayetler ışığın- da anlatmaya çalışarak, konuya devam etmeden evvel, cin varlığını da dair detaylı açık- lama için  ayrıca, Elmalılı Hamdi Yazırın Tefsirine de bakılabileceğini hatırlatmak iste- riz.(C8, 359-370 )
Kur’an, cinlerin zehirli bir ateşten yaratılmış  olduğunu  (Hicr, 27) Cân adında bir varlığın da ateşten yaratıldığı (Rahman, 15) söylemektedir. Cân denilen bu varlığın, cinlerin atası ve başı olan İblis olabileceği de  Kuran’ı yorumlayanlarca belirtilmektedir. (Bayraklı,  2001a,  315)  Cinler,  insan  emrinde  çalıştırılıp, istihdam  edilen, bedenlenebilen varlıklardır.  (Sad, 37; Sebe12-13)  İman ve inkarı  seçen  iki farklı  cin

grubunun  olduğu, Allah’a yalan isnadında  bulunan inkarcı ve nankör cinlerin olduğu, insanların  cinlere  sığınıp,  cinlerin  taşkınlığını  artırabilecekleri,  cinlerin  ilahi alemden bilgi  sızdırıp,  kulak  hırsızlığı  yapmaya  çalışan  varlık  türleri  olduğu  Cin suresi 1.ile
9.ayetler  arasında anlatılmaktadır.İblis  cin olduğundan  bu özelliklere  sahip bir varlık- tır.Onun cin oluşunu,  meleklerin Kurandaki özelliklerini  ortaya koyarak   da anlatabili- riz.Bu noktada Melek kavramına değinmek gerekecektir.
 

Şeytanın   şirkle inanç dünyalarını  donatan lara olan arkadaşlığına,şirki insana güzel gösteren nefsin (Bakara,54) sebebiyet verdiğini   hatırda tutarak  ne gibi tedbirler alınabilir?
Din eğitimi ve Genel eğitim, şeytanın etkisinden emin olmak için nefsin  yapı- sını,özelliklerini  ve zaaflarını iyice belirleyerek, insanların nefsini akıl,bilgi,vahiy,iman ve ahlaki değerleri  kullanarak  eğitmeli,  satanizm  tehlikesine  karşı dayanıklı  ve dona- nımlı olması yönünde  çaba sarf edip, sosyal kurumlar ve bilimlerle bu doğrultuda ileti- şim içinde olmalıdır.
Yukarıda bahsi geçen şeytana karşı korunmanın yollarına başvuranların,  en so- nunda yapması gereken ve diğer bir korunma yolu olan dua etme, Kuranın hem şeytana karşı korunmak için ve hem de diğer konulardaki gayretlerin başarıyla sonuçlanması ve isteklerin yerine gelmesi noktasında olmazsa olmaz eğitimsel metotlarındandır.
Dua, insanın acziyetini kavrayarak Rahmanın var ve yüce oluşunu idrak etme- si,her iş ve olgunun Rahmanın izni olmadan başarılamayacağının  bilincinde olarak in- sanın Tanrıdan yardım istemesi, bilhassa zorluklar anında onun gücüne muhtaç olarak, ona yalvarmasıdır.Dua  mutluluk  veya sıkıntı gibi her durumda Rahmana yakarıştır.Dua Allah’ın insana değer atfetmesini sağlayan bir güçtür.''Duanız olmasa Rabbim niye size değer versin.''(Furkan,77)Peki  bu güçlü silahın şeytanla mücadelede nasıl bir işlevi veya etkisi vardır?
İnsan yavrusu daha dünyaya gelmeden önce şeytandan ve onun kötü tesirlerinden korunması  için Allaha dua etmek,  Kurani  eğitim sürecinin  en önemli  unsurlarındandır. Bu unsur ebeveynlere  çocuk yetiştirme  bilincini  de aşılamakatadır.''.....ben  onu da soyunu da kovulmuş şeytandan sana sığındırırım.''(Ali-İmran,36)Hz. Meryem’in annesi İmranın Meryem doğmadan önce, kendi   karnındayken Meryem’e yaptığı dua olan bu ayette Allah, anne karnındayken ve daha doğmamış insanı etkileyecek şeytani tesirlere  karşı   dua  ile  tedbir   alınmasını istemiş  olduğundan   İmran  bu  duayı  yapmıştır. Allah’ ın böyle bir dua isteğini  şu ayette görmekteyiz.''Şeytandan bir dürtü gelecek olursa Allah’a sığın.''(Fussilet,36)Bu ayetlerle  gelen ilahi emirleri  yerine  getirenler  de tıpkı Meryem için annesinin  Allah’a yalvardığı  gibi Allah’a yalvarmışlar  ve''Şeytanın dürtmesi ve tahriklerinden sana sığınıyoruz.''(Müminun97) demişlerdir ve bizim   de bu metotla şeytani etkilerden uzak olmamız mümkündür.
Şeytanın  insanı Allah’ la aldatıp  vahyi çarpıtarak vahiy dışı din oluşturma ça- bası, vahyi anlama ve anlatma, öğrenme ve öğretmekle görevli peygamberlerle  birlikte başlamış ve şeytanın İlahi mesaja beşeri fikirler ve istekler katma arzusuna  karşın Al- lah,elçisine “Kuranı o kuduğun   zaman,o   kovulup   taşlanmış   şeytandan   Allah’a  s ı- ğın.”(Nahl;98,99)  emrini vermiştir.Bu emrin bugünkü muhatapları  olan bizler, Kuranın okunup anlaşılması noktasında şeytandan gelebilecek, vahyin lafzını değil de manasını çarpıtıp başkalaştırma eylemlerine alet olmamak, için bu duayı sıklıkla yapmalıyız.Zira, Kuranın değil de beşeri düşüncelerin vahiy gibi din gibi anlatılıp algılatılmaya çalışıldı- ğı son zamanlarda, bu duayı yapmamız ve din dışı Kuran dışılığa dur dememiz de ve bu çabadan sonra bu çabayla beraber Allah’tan şeytani etkilerine karşı bizi ve vahyi koru- masını isteyerek duada bulunmamız gereklidir.Her  ne kadar vahyin lafzı Allah’ ın koru- ması altında(Hicr,9)  ise de ona mana vereceklerin  de kendilerini  şeytanın Allah’ la al- datmasına engel olması için Allah’a dua etmelerinin,  ne kadar lüzumlu ve önemli oldu- ğu bu ayetlerden anlaşılmaktadır.
Şeytandan korunmaya yönelik olarak Kuranda yer alan ve en önemli dualardan biri olan Nas suresini de bu bağlamda zikrederek konuyu sonlandırmak  istiyoruz. “De ki:İnsanların kalplerine vesvese sokan,pusuya  çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rabbine,Melikine,İlahına sığınırım.”
İnsanın kalbine vesveseyi  tahrik ve kışkırtmayı sokmak için pusu kurmuş bek- leyen insan ve cin şeytanlarının her türlü kötülüklerinden emin olmak için,  buraya ka- dar dile getirmeye çalıştığımız tedbirler ve metotların ardından ve her daim Rabbimize, bizi terbiye edene bizi şeytana karşı koyacak şekilde eğitene ,her şeyin tek ve gerçek sa- hibi ve hakimine  ve tek olan tanrıya dua edip, ona sığınmak ve ondan yardım dilemek bu ayetler ışığında Kurani eğitimin bir metodu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Dua etme metodu, eğitimsel bir metot olarak din eğitiminde ve ahlak eğitimin- de insanlara kazandırılmalı  ve şeytani her türlü kötülüklerden koruyucu bir silah görevi gördüğü unutulmamalıdır.Ve  yine unutulmamalıdır  ki, her sıkıntıdan  kurtulmak  ve tabi ki şeytani kötülüklerden  etkilenmemek  veya onlardan korunmak için, bireyin yukarıda bahsi geçen yollara başvurması ve bunların ardından ve bunlarla beraber Rahmanın yar- dım ve desteğini istemesi gerekir.Hiçbir  istek ve iradenin  ve buna bağlı çabanın olma- dığı yerde Allah’ın  kötülükleri önleyeceğine dair pasif ve son derece yanlış bir bilince sahip olma ve bunu diğer insanlara  bir bilinç ve yaşam biçimi olarak kazandırma,  en başta Kuranın yasakladığı  bir tutum olup, bu tutumla eğitim ve din eğitimi gerçekleş- tirmek suretiyle şeytani tesirleri de önlemek mümkün değildir. .

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder