5 Ekim 2016 Çarşamba

Kürmez Han

Kürmez Han - Türk ve Altay mitolojisinde Ruhlar Tanrısı. Körmöz Han veya Kürmes Han da denir. Yeraltındaki ruhların (Körmözlerin) önderidir. Maniheizm ile birlikte Hürmüz ile özdeşleşmiştir. Moğol mitolojisinde Hormosta ya da Kormosta, Türk mitolojisinde "Kurbustan"[1] veya Kürmez adıyla yer alır. Moğollara göre 55 Batı Tanrısının başında bulunur[2].

İçindekiler

Körmözler

Türk ve Altay halk inancında ve mitolojisinde melek ve hayalet türü varlıklardır. Kürmez Han bunların başında bulunur. Körmös, Kürmös veya Körümes de denir. Kimi zaman Tanrının görevlendirdiği düşünülür. Körmösler en çok günbatımında ve gündoğumunda ortaya çıkar ve etkin olurlar. Bu yüzden bu vakitler tehlikeli sayılır. İnsanların ruhlarını ele geçirebilirler. Körmöslü kavramı deli veya ruhsal hastalıklı anlamında kullanılır.

Etimoloji

(Gör/Kör) kökünden türemiştir. Görmeyen demektir. Türk mitolojik anlayışında görmezlik aynı zamanda görünmezlik demektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder